REGULAMIN KSIĘGARNI

1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.openbook.com.pl, jest prowadzona przez OPENBOOK Maciej Skowroński, 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9a, zarejestrowaną w CEIDG, której nadano numer NIP: 888-269-54-50, numer REGON: 367558350 zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.openbook.com.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. Klient dokonujący zamówienia w księgarni internetowej openbook.com.pl zwany dalej „KLIENTEM” powinien wcześniej zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie openbook.com.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.


§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy, dowód potwierdzający zawarcie umowy – warunki wystawiania faktur elektronicznych

1.Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę openbook.com.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie openbook.com.pl i obejmuje m.in. książki, podręczniki, zabawki, artykuły szkolne, nośniki elektroniczne z muzyką i filmami.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. kodem odbioru za pomocą e-maila lub SMSa. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie.

5.Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: openbook.com.pl/content/1-dostawa. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie openbook.com.pl

7. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie openbook.com.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

8. KLIENT może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy :

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM albo

b) w formie elektronicznej po zalogowaniu do konta KLIENTA na openbook.com.pl. KLIENT może pobrać fakturę oraz zapisać ją na nośniku lub urządzeniu końcowym. W przypadku opisanym w dwóch punktach poprzedzających, SPRZEDAWCA jest zwolniony z obowiązku doręczania KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM.

9. Doręczenie faktury elektronicznej następuje z chwilą, gdy wiadomość zawierająca powiadomienie o wystawieniu faktury elektronicznej i możliwości jej pobrania z systemu została wysłana do Klienta na adres e-mail.

10. Każdy KLIENT korzystający z możliwości otrzymywana faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wyrażeniem akceptacji otrzymywania faktur w formie opisanej w ustępie poprzedzającym.


§ 2. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie openbook.com.pl/content/1-dostawa.

2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§ 3. Warunki realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do sześciu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia. Dni robocze, to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu i podany jest na stronie openbook.com.pl/content/1-dostawa Informacja o terminie wysyłki znajdująca się przy PRODUKTACH uwzględnia konieczność skompletowania wszystkich zamawianych PRODUKTÓW oraz ich dostępność. SPRZEDAWCA potwierdza termin KLIENTOWI termin wysyłki po złożeniu przez KLIENTA zamówienia.

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.

4. W przypadku niedostępności zamówionych PRODUKTÓW w magazynie SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA zawiadamia o tym KLIENTA wysyłając stosowną wiadomość na podany przez KLIENTA adres e-mail. Nie później niż w terminie do 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia, KLIENTOWI zostają zwrócone pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.


§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez umożliwienie KLIENTOWI wysyłki skanu oświadczenia na adres e-mail: zwroty@openbook.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: OPENBOOK Maciej Skowroński, ul. Duninowska 9a, 87-800 Włocławek lub złożone za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności elektronicznej na stronie openbook.com.pl SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest OPENBOOK Maciej Skowroński, ul. Duninowska 9a, 87-800 Włocławek

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej openbook.com.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie openbook.com.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej openbook.com.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni www.openbook.com.pl poświęconej polityce prywatności openbook.com.pl/content/2-polityka-prywatnosci


§ 6. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.openbook.com.pl

1. Strona internetowa www.openbook.com.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez OPENBOOK Maciej Skowroński, ul. Duninowska 9a, 87-800 Włocławek zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies, lub

c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny openbook.com.pl przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania witryny openbook.com.pl do potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny openbook.com.pl


§7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku nieuznania przez SPRZEDAWCĘ reklamacji, KLIENT, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Są to alternatywne metody rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php].


§ 8. Zmiany regulaminu

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej openbook.com.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem. Regulamin obowiązuje od 01.10.2017 r.